Yargıtay Başkanı belli oldu

Erdoğan'ı aklayan isim olarak gündeme gelen İsmail Rüştü Cirit yeniden Yargıtay Başkanı seçildi.11-02-2019 10:57

Yargıtay Başkanı yeniden İsmail Rüştü Cirit seçildi.

Ci­ri­t’­in, 17 Ara­lık yolsuzluk ope­ras­yo­nu sı­ra­sın­da, Ze­ke­ri­ya Öz’­ü ara­ya­rak, ope­ras­yo­nu dur­dur­ma­sı­nı is­te­di­ği uzun sü­re tar­tı­şıl­mış­tı.

ERDOĞAN'IN AKLAMIŞTI, YARGITAY ÜYESİ OLDU

Cirit, Üs­kü­dar 2’n­ci Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı iken Er­do­ğa­n’­ın İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­mi­ne iliş­kin hak­kın­da “gö­re­vi ba­şın­da zim­me­ti­ne pa­ra ge­çir­mek ve­ya mal edin­me­k” ge­rek­çe­siy­le 14 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­nen davada Ara­lık 2003’te be­ra­at ver­me­si­nin ar­dın­dan 2004’te Yar­gı­tay üye­si ol­muş­tu.