TTB'den TBMM'ye özlük hakları çağrısı

TTB'den TBMM'ye özlük hakları çağrısı

TTB Merkez Konseyi ve UDEK, hekimlerin çalışma ortamı ve özlük haklarına ilişkin iyileştirme çalışması yapılması adına TBMM'ye çağrıda bulundu.

İleri Haber

TTB Merkez Konseyi ve UDEK hekimlerin özlük haklarına ilişkin iyileştirme çalışması yapmak üzere Meclis'e çağrıda bulundu.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeler daha önce torba yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gitmiş ancak ihtiyaçları karşılamadığına yönelik eleştiriler üzerine ayrıntılı görüşülmesi amacıyla tekliften çıkarılmıştı. Söz konusu düzenlemelere ilişkin daha sonra herhangi bir adım atılmazken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), düzenlediği basın toplantısında hekimlerin çalışma ortamı ve özlük haklarında iyileştirme yapmak üzere TMM'ye çağrıda bulundu.

Basın toplantısında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı aldı. Hekimlik mesleğinin değersizleştirildiği, hekimlerin çalışma koşullarının ağırlaştırıldığı ve son dönemde sağlıkta şiddetin tırmandığı bir dönemden geçildiğini söyleyen Fincancı, basın açıklamasında vurgulanan talepleri sıralayarak hep birlikte hak mücadelesi vermenin önemine dikkat çekti.

TTB UDEK Genel Sekreteri Prof. Dr. Funda Barlık ve TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de TTB bünyesinde Merkez Konseyi’nin, tabip odalarının ve uzmanlık derneklerinin iş birliği ve dayanışma içinde olmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

20 uzmanlık derneğinin de imzacısı olduğu açıklama TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut tarafından okunudu.

'HALA COVİD-19'UN MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMEMESİNİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ'

"TBMM’yi Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamı ve Özlük Haklarında İyileştirme Yapmaya Çağırıyoruz!" başlığıyla okunan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ekonomik kriz, ağır çalışma koşulları ve pandeminin etkisi altında hekimler olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Özverili bir şekilde toplum sağlığı için gece-gündüz çalışırken her zamankinden daha zor çalışma koşullarında, daha fazla risk altındayız.

Toplumsal düzeyde önlenebilir bir hastalıktan yüzlerce meslektaşımızı ve binlerce yurttaşımızı yitirmenin acısını yaşarken halen Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmemesinin üzüntüsünü taşıyoruz.

'KOŞULLARIN BİR AN ÖNCE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Pek çok genç meslektaşımız; sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığı, emeğimizin karşılığını alamadığımız, uzun süre çok zor şartlarda çalıştığımız bu sağlık ortamında; uzun süreler çalıştığımız halde geçinemediğimiz bu koşullarda çalışılamayacağını düşünüp, geleceğe dair karamsarlık ve umutsuzluğa kapılarak bu toprakları terk edip yurtdışına göç etti ve etmeye devam ediyor.

Pandemi döneminde dahi sağlıkta şiddet, ağır çalışma koşulları, ücretlendirme, özlük hakları ile ilgili iyileştirme yapılmaması ve artık kaotik bir hâl alan sağlık ortamındaki sorunlar; emeklilik, istifa, hekim göçü, tükenmişlik, hastalık, intihar ile sonuçlanmaktadır. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tıp disiplininin farklı uzmanlık alanlarında bilimsel bilgi üretimi yapan tıpta uzmanlık dernekleri olarak bu koşulların bir an önce değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE MECLİS'E ÇAĞRI

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve yetkilileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tüm sağlık çalışanlarının çalışma ortamı ve özlük hakları ile ilgili gerekli iyileştirmeleri yapmaya çağırıyoruz. Unutulmamalıdır ki toplum sağlığının iyileştirilmesi, nitelikli bir sağlık hizmetinin sunulabilmesi ancak sağlık çalışanlarının sağlığı, özlük ve ekonomik haklarının sağlanması, yaşam koşullarının düzeltilmesi ile gerçekleşebilir."

TALEPLER

Açıklamanın sonunda ise talepler şöyle sıralandı:

- Emekliliğimize de yansıyacak insanca yaşayabileceğimiz temel bir ücreti sağlayacak şekilde ekonomik ve özlük haklarımız için yeni bir düzenleme bir an önce yapılmalıdır.

- Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin önerdiği diğer sağlık emek-meslek örgütlerinin desteklediği etkili ve caydırıcı yeni bir “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılmalıdır.

- COVID-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır.

- Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için tüm sağlık çalışanlarına 120 gün fiili hizmet süresi zammı verilmeli, hekimlerin en yüksek 3600’e ulaşan ek göstergesi 7200 olacak şekilde düzenlenmelidir.

- Toplum sağlığı için bilimin gereklerini ifade eden ve hekimlik değerlerini savunan meslek örgütümüzün üzerindeki baskılara son verilmelidir.

- TBMM’de bulunan tüm siyasi partilerin önerilerimizi dikkate alarak gerçekleştirmek üzere çaba sarf etmeleri ve çağrımıza yanıt vermelerini diliyoruz.

İMZACI KURUMLAR

Açıklamada imzası bulunan uzmanlıklık derneklerinin listesi şöyle:

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Yürütme Kurulu, Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD), Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği, Türk Biyokimya Derneği (TBD), Türk Cerrahi Derneği (TCD), Türk Dermatoloji Derneği, Türk İmmünoloji Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD), Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD), Türk Radyoloji Derneği (TRD), Türk Toraks Derneği (TTD), Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği (ÇOGEPDER), Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (TFTR) Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği (TMPD), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD).

DAHA FAZLA