Sağlıkçılar 'özlük hakları' için Meclis'e çağrı yaptı, taleplerini dile getirdi

Sağlıkçılar 'özlük hakları' için Meclis'e çağrı yaptı, taleplerini dile getirdi

Özlük haklarına ilişkin düzenleme için Meclis'e bir kez daha çağrı yapan sağlık emekçileri, "g(ö)rev" uyarısında bulundu.

Ersan Kınık - @ErsanKinik

Özlük haklarına ilişkin düzenlemenin Meclis gündemine alınmaması üzerine eylem yapan sağlık emekçileri, taleplerini dile getirdi ve "Tasarının Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı g(ö)rev'inde olacağımızı buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz" dedi.

Sağlık emekçilerinin özlük haklarına ilişkin düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme alınmasını ve karara bağlanmasını talep eden sağlık örgütleri eylemlerine devam ediyor. 

Talep edilen özlük hakarına ilişkin düzenlemeler daha önce torba yasa ile TBMM'ye gitmiş ancak ihtiyaçları karşılamadığına yönelik eleştiriler üzerine ayrıntılı görüşülmesi amacıyla tekliften çıkarılmıştı. Söz konusu düzenlemelere ilişkin daha sonra herhangi bir adım atılmazken, bugün 8 kurum tarafından yapılan ortak açıklama ile talepler bir kez daha dile getirildi. 

'VAZGEÇMİYORUZ, OYALAMA DEĞİL HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ'

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Vazgeçmiyoruz, Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada sağlık sisteminde yaşanan çöküşe dikkat çekilirken, sorumluluğun sağlık çalışlanlara ait olmadığı belirtildi. Sağlıkta dönüşümün mümkün olduğu belirtilen açıklamada sağlık emekçilerinin çalışma düzeni ve ekonomilerine ilişkin sorunlar da dile getirilirken, uzun süredir görüşülmesi beklenen tasarıya ilişkin hatırlatma yapıldı. 

G(Ö)REV UYARISI

"Tasarı kapsayıcılığı arttırılarak, veteriner hekimler ile diğer tüm sağlık sınıfı çalışanları dahil edilerek derhal Meclis’e getirilmelidir. Meclis’e gelene kadar genel merkezlerimizde, sağlık kurumlarında, Ankara’da TTB’de nöbette olacağız" denilen açıklamada, "Tasarının Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı g(ö)rev'inde olacağımızı buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz" vurgusunda bulunuldu ve arından talepler dile getirildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte halkın sağlık hakkı, sağlık emekçilerinin de çalışma hakları giderek geriletilmiş, sağlık alanı bile isteye çökertilmiştir. Sağlık sisteminin çökertilmesi halkın nitelikli sağlık hakkına erişememesine neden olmaktadır. Sağlık sisteminde yaşanan sorunların sorumlusu hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler, eczacılar, hemşireler, laborantlar yani sağlık alanında görev yapan çalışan sağlık emekçileri değildir.  

Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekte, aşırı iş yükü ile çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedirler. Performans ile sağlık çalışanları birbirine düşman edilmekte, nicelik niteliğe yeğlenmektedir. Sağlıkta şiddetin yaşanmadığı tek bir gün geçmemektedir. Güvenli iş yerleri ve etkili bir şiddet yasası ise gündemde bile değildir.    

Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunların yanı sıra liyakatsiz atamalar, yönetici mobbingleri, KHK’ler ve soruşturmalar ile sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık emekçilerinin sosyal ve siyasal sağlık hakkı ihlal edilmektedir. Bizler artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz.

Sağlık çalışanlarının talepleri ile halkın sağlık hakkı talebi birbirinden ayrı düşünülemez. Bizler, emeği üretenler yeni bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Genel sağlık hizmetlerinde, katkı-katılım payları, ilave ücretler ile halkın cebinden parasının çıkmadığı, ilaç krizinin yaşanmadığı, halkı özel sektöre yönlendirmeyen, yaşam alanlarına yakın hastanelerin kapatılmadığı, şehirden uzak şirket hastaneleri ile sermayeye bütçenin ayrılmadığı, koruyucu sağlığın öncelendiği bir sistemi kurmak mümkün.                                                                                                                                                              
Öncelikle hekimlerin ve diş hekimlerinin bir kısmının gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine, ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hâlâ görüşülmemesine itiraz ediyoruz. Tasarı kapsayıcılığı arttırılarak, veteriner hekimler ile diğer tüm sağlık sınıfı çalışanları dahil edilerek derhal Meclis’e getirilmelidir. Meclis’e gelene kadar genel merkezlerimizde, sağlık kurumlarında, Ankara’da TTB’de nöbette olacağız."

TALEPLER

Açıklamanın devamında "Tasarının Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı g(ö)rev'inde olacağımızı buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz" denilerek şu talepler sıralandı:

- Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,  

- Kamuya ait binalarda, kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu hekimliği önceleyen birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,        

- Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile gelişmiş ülkeler ortalamasına çıkarılması,  

- Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması, fazla mesainin ücretlendirilmesi,     

- Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin tüm sağlık emekçilerine uygulanması; üstüne eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi, emekli maaşlarının arttırılması,    

- Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi, koruyucu hekimliği ilk bariyeri olan hayvan sağlığı hizmetlerinde üreticilerden alınan tüm ücretlerin devlet tarafından ödenmesi,

- Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,      

- Etkin bir yasa ile ‘’sağlıkta şiddet’’in önlenmesi veteriner hekimlerin de sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesi, işyerlerinde güvenli çalışma koşullarının sağlanması,    

- Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,

- Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesidir.

Yapılan ortak çıklamada imzası bulunan kurumlar şöyle:

İstanbul Tabip Odası

İstanbul Dişhekimleri Odası

İstanbul Eczacı Odası

İstanbul Veteriner Hekimler Odası

Sağlık Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri

Genel Sağlık-İş

Dev Sağlık-iş

Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası

DAHA FAZLA