Rektörlüğün atadığı Disiplin Kurulu’nun kararı iptal edildi

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün Mülkiyeliler Birliği Başkanı hakkında verdiği disiplin kararı İstinaf Mahkemesi’nden döndü.20-05-2019 19:42

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF) araştırma görevlisi iken ihraç edilen Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent hakkında açılan soruşturma için dışarıdan atayarak oluşturduğu Disiplin Kurulu’nun kararını iptal etti. Kararda SBF Disiplin Kurulu’nun, tamamının fakülte dışından ‘atananlarca’ oluşturulması iptal gerekçesini oluşturdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Disiplin Kurulu’nda SBF’de araştırma görevlisi iken ihraç edilen Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent hakkında açılan soruşturmada çoğunluğun toplanamaması nedeniyle Disiplin Kurulu üyeleri Rektörlük tarafından atanarak, Demirkent’e ceza verilmişti. Ziraat Fakültesi'nden 1, Eczacılık Fakültesi'nden 2, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden 1, Su Yönetimi Enstitüsü'nden 1 ve Hızlandırıcı Teknoloji Enstitüsü'nden 1 öğretim üyesinden oluşturulan kurulun kararı ise İstinaf Mahkemesi’nden döndü. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği kararda, SBF Disiplin Kurulu’nun, tamamı fakülte dışından “atananlarca” oluşturulması iptal gerekçesini oluşturdu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, “Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde eksik üyelikler eşdeğer unvana sahip öğretim üyeleri arasından senato tarafından belirlenen üyelerce tamamlanır” hükmü doğrultusunda disiplin kurullarının sadece eksik üyelerinin tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.

‘EKSİK ÜYELERİN YERİNE SENATONUN SEÇTİĞİ ÜYELERİN KATILMASI GEREKİRDİ’

Kararda şu ifadeler yer aldı:
“17.07.2017 tarihinde toplanan Siyasal Bilgiler Fakültesi Disiplin Kurulu’na başkan ve iki üyenin katılması nedeniyle toplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine, Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından sadece eksik üyeliklerin tamamlanması ve eksik üyelerin yerine senato tarafından seçilen üyelerin katılımı ile toplanan disiplin kurulu tarafından karar alınması gerekirken; 2547 sayılı Kanunun 53/E maddesinin son fıkrası hükmüne aykırı olarak disiplin kurulunun bütün üyelerinin yeniden (Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri dışından) seçilmesi suretiyle oluşturulan disiplin kurulu tarafından karar verildiğinden, dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.”

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Dinçer Demirkent’in istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Açılan soruşturmaya gerekçe olarak Doç. Dr. Sevilay Çelenk'in bianet.org’da yer alan röportajının Dinçer Demirkent tarafından Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinin kapalı mail grubu olan Ank-Club'ta paylaşılması gösterilmişti. Demirkent’e “Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak” fiilini işlediği iddiasıyla “1/8 oranında aylıktan kesme” cezası verilmişti.