Merkez Bankası’na dair düzenlemenin yer aldığı teklif kanunlaştı

Merkez Bankası’na dair düzenlemenin yer aldığı teklif kanunlaştı

Merkez Bankası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi yasalaştı.

Meclis Genel Kurulu’nda “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin ikinci bölüm görüşmeleri tamamlandı.

Muhalefetin eleştirilerine rağmen Merkez Bankası’nın nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, mal, hak ve varlıkların haczedilmemesini düzenleyen madde ile birlikte 18 madde kabul edildi.

Genel Kurul’da yapılan açık oylamada AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen kanun teklifinde şu maddeler yer aldı:

“* Merkez Bankası’nın nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıkların haczedilemeyeceği, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacağı yasal hükme bağlanarak güvence altına alınıyor.

* 2577 sayılı Kanunun 27. maddesine göre Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, yürütmenin durdurulmasına karar vermektedir. Mahkemenin yürütmenin durdurulması kararı vermesi ağır şartlara bağlanmıştır. Oysa, yürütmenin durdurulması kararı, vatandaşın devletin hukuka aykırı fiillerine karşı telafisi imkansız olduğu mahkemece açıkça görülebilen durumlar için verilebilmektedir. Yürütmenin durdurulması kararının koşulları vatandaşlar aleyhine bu denli zor koşullara bağlanmışken bir de devletin haksız olarak vatandaştan tahsil ettiği meblağın iadesi için açtığı davada ödediği meblağın yarısını yürütmenin durdurulması kararını alabilmek için mahkemeye yatırması, parası haksızca tahsil edilen vatandaşı bir kez daha cezalandırmak anlamına gelir.
 
* 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun tanımlar kısmında değişiklik yapılmaktadır.
 
* Madde ile konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri özellik arz eden durumlarda ihtiyaç duyulabilecek tasarrufların bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine imkân verilmesi amaçlanmaktadır. Bu itibarla, BES’te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkânı sağlanmaktadır.

* Madde ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde, katılımcının talebi halinde bireysel emeklilik sistemindeki sözleşmelerin temlik edilmesi imkânı sağlanmaktadır. BES sözleşmelerinin temliki sözleşmeleri hiç bozmadan, hatta içinden para bile çekmeden, BES'teki paranın teminat gösterilerek uygun şartlarda kredi kullanmanın sağlanması amaçlanmaktadır.

* Hali hazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranının yüzde 30’a yükseltilmesi hedeflenmektedir.
 
* Madde ile talepleri halinde 45 yaş üstü katılımcıların da otomatik katılım sistemine dâhil edilmesi amaçlanmaktadır.
 
* Madde içeriğe dair bir düzenleme içermemektedir. 4632 sayılı Kanunun ‘Tanımlar’ başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeye uyum ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak amacıyla Müsteşarlık, Kurum ve Kurul ibarelerine yapılan atıflarda değişiklik yapılmaktadır.
 
* Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenlemenin hali hazırda sistemde yer alan katılımcılara da uygulanmasına imkân sağlanmaktadır.
 
* Maddeyle, enerji verimliliğini artırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlandığı ileri sürülerek düzenlenmiş bir madde.
 
* Teklifle, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na geçici madde eklenecektir. Bu maddeyle Cumhurbaşkanına kamuyla iş yapan müteahhitlere döviz hareketlerinden kaynaklanan maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı ödenmesine ilişkin kararname çıkarma yetkisi verilecek. Fiyat farkı verilecek ihalelerin, TL cinsinden ve 1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılması şartı aranacak.

* Teklifle, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yeni yetkiler verilmektedir. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 20 Aralık 2021 akşamı parlatarak sunduğu ‘kur korumalı TL vadeli mevduat’ uygulamasının yasal dayanağını oluşturmak amacıyla gelen bir düzenlemedir.

* Bu maddede en düşük emekli maaşı 1500 TL’den 2500 TL’ye çıkarılmaktadır.

* Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarıyla girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanırken, bu istisna diğer fon ve ortaklıklarını kapsamaktadır. Bu madde düzenlemesiyle girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına da istisnanın uygulanması sağlanmaktadır.
 
* Teklifle, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı, 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacaktır.

* Bu maddede kamu emekçileri ve kamu emekçileri emeklilerine yapılan zam yüzde 30,95 olarak teklifleştirilmiştir.”

Genel Kurul AKP’li milletvekillerinin getirdiği 4 maddelik vergi kanunda yapılması planlanan değişiklik kanunun görüşmeleriyle devam ediyor.(MA)

DAHA FAZLA