İzmir Körfez Geçiş Projesi ÇED Olumlu Kararı iptal edildi

İzmir Körfez Geçiş Projesi için verilen ÇED Olumlu Kararı'na karşı açılan davada, İzmir İdare Mahkemesi raporu iptal etti.21-12-2018 16:32

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından İzmir'deki Körfez Geçiş Projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına karşı açılan davada İzmir İdare Mahkemesi ÇED Olumlu Kararı'nın iptaline karar verdi.

İzmir Körfezi'nden güney ve kuzey yönünde geçmesi planlanan İzmir Körfez Geçiş Projesi için verilen ÇED olumlu raporunun iptal edilmesini TMMOB yaptığı açıklamayla kararı duyurdu. 

'ÇED RAPORUNDE VERİLEN BİLGİLER ÇOK GENEL VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ'

TMMOB tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan davada, İzmir İdare Mahkemesi 30.10.2018 tarihli kararı ile;

“Otoyol ve Raylı Sistem Dahil İzmir Körfez Geçişi projesi ile ilgili projenin bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ve 1/1.000 ölçekli imar planlarında gerekli değişikliklerin yapılmadığı; İzmir Körfezi Geçişi Projesinin il ya da bölge düzeyinde bir planın stratejisi olarak üretilmemiş olması nedeniyle planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı, projenin kuzey aksının çok önemli bir doğa koruma alanı içerisinden geçtiği, bölgede uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış alanların ve farklı koruma statülerinin bulunduğu, güzergahın güney bölümünde de tescil altına alınmış koruma statülerinin ve korunacak tarım alanı olarak belirlenmiş bir kent bölgesinin yer aldığı, Ekosistemde su sıcaklığının ve alanın denizle olan su alışverişinin değişeceği, bunun da flamingoların besin zincirinin en önemli halkasını oluşturan artemiaların bölgeden yok olmasına yol açabileceği ve bunun da sonuç olarak birbirine hassas dengelerle bağlı bir ekosistemin proje ile zarar görebileceği, ÇED projesinde verilmiş olan jeolojik bilgilerin çok genel ve küçük ölçekli olduğu, projeye özel yeterli detay haritalama ve zemin etüd çalışmaları içermediği, projenin temelini oluşturan zemin bilgisiyle ilgili net bir bilgi olmadığı, batırma tünel ile geçiş yapılan İnciraltı bölümünün aktif fay hattı zonundan geçmekte olduğu ve bu kısımdaki bağlantı contalarının olası bir depremde beklenen yatay ve düşey deplasmanları tolere edebilecek kapasiteye sahip olup olmadığıyla ilgili raporda detay verilmediği dikkate alındığında, dava konusu "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu ÇED olumlu kararının iptaline karar verdi.