İçtüzük değişikliği kabul edildi

Meclis'te içtüzüğun değiştirilmesine yönelik kanun teklifi kabul edildi. Peki kabul edilen kanun teklifinde neler var?10-10-2018 00:34

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifinde şunlar var:

- Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde ant içerler.

- Danışma Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya görevlendireceği başkanvekili başkanlığında siyasi grup başkanları başkanvekillerinden kurulur.

- Komisyona sevk edilen evrak mesai saatleri, Genel Kurul saatlerinde komisyon üyelerine dağıtılabilir.

- Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları, üst düzey temsilciler kapalı oturumlarda bulunabilirler.

- Komisyon toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlara, bakan yardımcılarına ve üst kademe kamu yöneticilerine açıktır.

- Meclis Genel Kurulu'na duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü hallerde gündem dışı beşer dakikayı geçmemek üzere, başkanın takdiriyle en çok üç kişiye gündem dışı söz verebilir.

- Bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan yapar.

- Bir yasama döneminde sonuçlandırılmayan kanun teklifleri hükümsüz sayılır.

- Genel veya özel af üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu kararı ile mümkündür.

- Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, eski başbakanlar ve eski bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle Meclis soruşturması açılması istenebilir.

- Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu değiştiriliyor.

- Öte yandan, komisyon  isimleri, Başkanlık Divanı üye sayısının Başkan hariç tutulması, komisyonda milletvekillerinin söz alması ve TBMM bütçe taslağının Genel Sekreter tarafından hazırlanıp, Başkanlığa sunulması maddeleri teklif metninden çıkarıldı.