Güvenlik soruşturmaları Meclis'e taşındı

Son dönem artışa geçen olumsuz sonuçlanan güvenlik soruşturmaları sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı.17-06-2019 15:51

İleri Haber

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Güvenlik soruşturmalarıyla ilgili olarak verilen önergede Ersoy, "Tıp fakültelerinden mezun olan ya da uzmanlık/yandal uzmanlık eğitimini bitiren ve de mevzuat gereği belli sürelerde devlet hizmeti yapmakla yükümlü bulunan çok sayıda hekimimizin; güvenlik soruşturması sonuçlarının olumsuz geldiği gerekçe gösterilerek atamalarının yapılmadığını" belirterek, "Bu nedenle; hekimlerimiz nezdinde son derece ağır bir mağduriyet yaşandığı gibi, ülkemizde kamuya nitelikli sağlık hizmeti sunumunda fazlasıyla ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücü ve ihtiyaç duyulan tıp hekimi istihdamı nezdinde de, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile çatışan bir durum yaratıldı" ifadelerini kullandı.

'KEYFİ AYRIMCILIK'

Ersoy, "Atama bekleyen hekimlerimiz aleyhinde yapılan bu kapsamdaki değerlendirmelerin ve tesis edilen işlemlerin; "masumiyet karinesi", “şahsilik ilkesi” ve "çalışma hakkı"na dair bilinen hukuki ilke ve güvencelerle çatıştığını; ataması yapılmayan hekimlerimizin, kendilerinin yada ailelerinin siyasi görüşleri ve muhalif kimlikleri nedeniyle keyfi bir ayrımcılığa maruz kaldıkları, bir anlamda bu nedenle cezalandırıldıkları yolunda haklı yakınmalarının söz konusu olduğunu" ifadelerini kullandıktan sonra, aşağıdaki soruları sordu:

'GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANIP ATAMASI YAPILMAYAN HEKİMLER'

1-)676 Sayılı KHK ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine (8) nolu alt bend olarak "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmünün eklenip yürürlük kazandığı 2016 yılı Ekim ayından bu yana; güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçlarının olumsuz geldiği gerekçe gösterilerek ataması yapılmayan hekimlerimizin sayısı ve bu sayının yıllara göre dağılımı nedir?

2-)Bu kapsamda ataması yapılmayan hekimlerimizden kaç tanesi, 5371 Sayılı Kanun m. 1 ile 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen Ek Madde 3 kapsamında aynı zamanda devlet hizmeti yükümlüsüdür? 2016 yılı Ekim ayından bu yana, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçlarının olumsuz geldiği gerekçe gösterilerek ataması yapılmayan hekimlerimizin, devlet hizmeti yükümlülüğü yerleştirme dönemlerine göre dağılımı nedir?

3-)Bu kapsamda ataması yapılmayan hekimlerimizden kaç tanesi hakkında, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçlarının olumsuz olarak kabulünü gerektiren, yargı organları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı söz konusudur?

4-)Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçlarının olumsuz geldiği gerekçe gösterilerek ataması yapılmayan hekimlerimizin veya yakın aile fertlerinin çoğunlukla sol görüşlü muhalif kişiler olması tesadüf müdür? Kendisi yada yakın aile fertlerinin sol görüşlü muhalif derneklere, sendikalara, siyasi partilere üye olması veya bunların faaliyetlerine katılmış olması, bakanlığınızın yerleşik uygulamasında bu kapsamda bir atama engeli olarak mı kabul edilmektedir?

5-)Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçlarını değerlendiren bakanlığınız bünyesinde kurulmuş değerlendirme komisyonunun üyeleri ile diğer ilgili birimlerinizde görevli personeliniz; Anayasa ve uluslararası hukuk belgelerinde yer bulan, “masumiyet karinesi" ve “şahsilik ilkesi” başta olmak üzere, temel hak ve özgürlükler ile hukuk devletinin varlığı için elzem olan temel demokratik ilke ve kurallar konusunda bilgi sahibi kişiler midir? Hukuka, demokratik toplum düzenine ve insan haklarına uygun, her durumda sağlıklı, adil ve hakkaniyetli bir değerlendirme yapabilmeleri için bu kişiler bir meslek içi eğitime tabi tutulmuşlar mıdır?

6-)Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçlarını değerlendiren bakanlığınız bünyesinde kurulmuş değerlendirme komisyonunun üyeleri ile diğer ilgili birimlerinizde görevli personelinizin bu kapsamdaki iş ve işlemlerine yönelik bakanlığınız bünyesinde etkili bir denetim mekanizması mevcut mudur?