Emekçiler için de yetki Saray’da

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK temsilcilerinin de bulunduğu Ekonomik ve Sosyal Konsey’de kimlerin yer alacağına artık cumhurbaşkanı karar verecek.10-07-2018 07:05

Son uyum KHK’sında Ekonomik ve Sosyal Konsey’den (ESK), Kamu İhale Yasasına Özelleştirme Yasası’na kadar ekonomide birçok kritik değişiklik yapıldı. İşçi temsilcilerinin bulunduğu ESK’de bundan böyle kimlerin olacağına cumhurbaşkanı karar verecek. Cumhurbaşkanlığı Taşıt Yasası’ndan Kamu İhale Yasası’na kadar birçok yasadan muaf olacak. Cumhurbaşkanlığı’nın mal ve hizmet ihaleleri ise “ivedi” olarak “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek. Bakanlıklara atanacak “bakan müşavirleri” hakkında “sınav, kademe ilerlemesi, derece” gibi hiçbir şart aranmayacak. 

Son uyum KHK’sında ekonomiyle ilgili yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

-ESK’nin yapısı tamamen değiştirildi. Eski yasada ESK’de bakanlar ve devlet kurumlarından temsilcilerin yanı sıra işçi kesimi adına Türk-İş, Hak-İş ve DİSK temsilcileri de yer alıyordu. Bunun yanı sıra işveren tarafı ve esnaf konfederasyonları temsilcileri de kurulda temsil ediliyordu. Artık ESK üyelerinin kimler olacağı doğrudan cumhurbaşkanınca belirlenecek. Konseyin çalışma usul ve esasları da yine cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. 

-Cumhurbaşkanının, savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine karar verdiği mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kamu İhale Yasası’ndan istisna olacak.

-Bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanacak. Bu kişiler doğrudan bakana bağlı olarak çalışacak. Bakan müşaviri atanırken, “sınav, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi” gibi şartlar aranmayacak.

-Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Bu uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma da yaptırılabilecek. Denetime tabi gerçek ve tüzelkişiler, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri bu kişilere vermek zorunda olacak. 

-Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca görülmekte olan işler cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makam tarafından sonuçlandırılacak. 

-Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerinin özelleştirme kapsamındaki kuruluşların hesap ve işlemleri ile işletmelerine ilişkin öğrendikleri bilgileri açıklama yasağı da kaldırıldı.

-Maden Yasası’ndaki değişikliğe göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek. Bunlar aleyhine işlenen suçlar da devlet malları aleyhine işlenmiş sayılacak.