Dikmen Vadisi son etaptaki yapılaşmaya bir kez daha yargı iptali!

ŞPO tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu planlar hakkında mahkemelerin her seferinde iptal kararı verdiği belirtildi.05-10-2021 17:40

İleri Haber

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.10.2019 gün ve 1370 sayılı kararı ile onaylanan "Çankaya İlçesi, Dikmen Vadisi Son Etap 1. Kısım KDGPA 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları değişiklikleri" ŞPO Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. ŞPO’dan yapılan açıklamada, Dikmen Vadisi ve çevresini yüksek yoğunlukta yapılaşmaya açacak planlarla ilgili, “Ankara Büyükşehir Belediyesi bu hukuksuzluğu artırarak sürdürmektedir” denildi.

Ankara Dikmen Vadisi ve çevresinin yüksek yoğunlukta yapılaşmaya açacak "Çankaya İlçesi, Dikmen Vadisi Son Etap 1. Kısım KDGPA 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları değişiklikleri" Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2019 gün ve 1370 sayılı kararı ile onaylanmıştı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası (ŞPO) tarafından bu karar yargıya taşınmıştı. Ankara 11. İdare Mahkemesi, 1 Eylül’de verdiği kararla söz konusu planları iptal etti.

‘SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKTİĞİNİZ VADİLER HALKINDIR’

ŞPO tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu planlar hakkında mahkemelerin her seferinde iptal kararı verdiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

Dikmen Vadisi ve çevresi Ankara kentinin önemli hava koridorlarından biri olmakla beraber açık yeşil alan sisteminin sürdürülebilirliği ve planlamanın uzun erimli kamusal fayda sağlama esası gereği, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması elzem olan bir alandır. 1986 tarihli 1/5000 ölçekli "Dikmen Deresi Yeşil Alan Projesi", 1957 tarihli Yücel-Uybadin Planı ile yeşil doku olarak korunmaya çalışılan ve Ankara kent kliması açısından büyük önem taşıyan Dikmen Vadisi`ni yeşil alan olarak korumaktadır.

Hem gecekonduların bulunduğu bölgelerin ıslahını hem de yeşil alanın korunmasını esas alan, başarılı bir şekilde başlayan bu büyük proje, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin rant havuzuna dönüşmüş; imar planı değişiklikleri ve müteahhitlerle yapılan sözleşmelerle kamu kaynakları ve vadi sermayeye peşkeş çekilmiştir.

İptal kararı verilen Dikmen Vadisi Son Etap 1. Kısım olarak adlandırılan bu bölgede sırasıyla aşağıdaki süreçler yaşanmıştır:

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 17.01.1994 tarih ve 19 sayılı kararı ile "Dikmen Projesi Yıldız-Oran Aksı Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu" onaylanmış ve bu planda vadinin tamamında 4000 konut yapılacağı ve alanın geri kalanının yeşil aks (hava kanalı, açık yeşil alan) olması öngörülmüştür.

- Bakanlar Kurulunun 16.07.2010 tarih ve 2199 sayılı kararı ile Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) sınırı onaylanmıştır.

- Bakanlar Kurulunun 24.12.2012 tarih ve 4159 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir.

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 14.04.2015 tarih ve 830 sayılı plan değişiklikleri onaylanmıştır. (Davamız neticesinde yargı kararıyla iptal edilmiştir.)

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 15.08.2017 tarih 1723 sayıl plan değişiklikleri onaylanmıştır. (Davamız neticesinde yargı kararıyla iptal edilmiştir.)

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.10.2019 tarih ve 1370 sayılı plan değişiklikleri onaylanmıştır. (Davamız neticesinde 01.09.2021 tarihinde iptal edilmiştir.)

‘YENİDEN ONAYLANAN İMAR PLANLARI YİNE İPTAL EDİLDİ’

Mahkemece iptal kararının verildiği, Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin 11.10.2019 tarihinde onayladığı imar planında, bir önceki iptal kararından sonra yapılan tek değişikliğin "Bölgesel Ticaret Alanı" yerine "Ticaret Alanı", "Bölgesel Sağlık Tesis Alanı" yerine "Sağlık Tesisi Alanı" yazmak olduğu görülmektedir. Rantı durdurma, vadiyi koruma, yapı ve nüfus yoğunluğu hususlarında hiçbir değişiklik yapılmamış, planlar önceki mahkeme kararlarına rağmen aynı şekilde yeniden onaylanmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.10.2019 tarih ve 1370 sayılı kararı ile onaylanan plan değişiklikleri;

- Planlama alanına gelecek nüfusa uygun olarak sosyal donatı alanının ayrılmadığı,

- Plan notlarında belirsizliklerin yer almasının mevzuata uygun olmadığı, bu hususun ileride yanlış değerlendirmelere yol açabileceği,

- Yapılaşmada emsal değerlerin verilmemesi sebebiyle planın eksik olduğu,

- Yapılaşmaya yasaklı alanların imara açıldığı,

- Vadi tabanının daraltıldığı

gerekçeleriyle, Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından 01.09.2021 tarihinde iptal edilmiştir.

‘BELEDİYENİN HUKSUZLUĞU ARTARAK SÜRÜYOR’

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu hukuksuzluğu artırarak sürdürmektedir. Örneğin Dikmen Vadisi üzerinde yapılacak yapılara yönelik verilen kat yüksekliklerine bakmak yeterli olacaktır; Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin 08.10.2020 tarih 1210 sayılı meclis kararı ile 48 kat, 09.07.2021 tarih 1335 ve 1346 sayılı meclis kararları ile de 49 kat yükseklik hakkı verilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Vadisi`nde, vadiye geri dönüşü olmayacak zararlar veren ve halk sağlığının önemli bir bileşeni olan temiz havaya erişimi engelleyen, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, mahkeme kararlarına aykırı kararlar almaktadır. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak, Dikmen Vadisi’nde devam eden hukuksuzlukları takip ettiğimizi, son zamanlarda alınan yüksek kat kararları hakkında da hukuki süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.