Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin iptali talebiyle dava açıldı

Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin iptali talebiyle dava açıldı

Mevcut yönetmelik, 14 Ekim 2021 gün ve 31628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İleri Haber

Eğitim Sen tarafından 14 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle Danıştay’da dava açtı.

Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak, Bakanlıkça temin edilecek ders kitabı ve diğer eğitim araç-gereçlerinin niteliklerinin belirlenmesi amacıyla 14 Ekim 2021 gün ve 31628 sayılı Resmi Gazete’de, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) tarafından Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açıldı.

Eğitim Sen’den yapılan açıklamada şu ifadeleri yer verildi:

a) ‘Tanımlar’ başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde de “en az doktora düzeyinde akademik kariyerleri bulunan kişiler” ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

b) ‘Başvuru sahiplerinin sorumlulukları ve aranacak kriterler’ başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında, “terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır.” kriterinin,

c) 6. maddesinde ; “Temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyici ve her türlü ayrımcılığı reddeden nitelikleri taşıması gerekir.” ibaresine yer verilmemesi; yine “reklam niteliğinde öğeler içermez” ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

d) 8. maddesinin 11. fıkrasının (b) bendindeki “Genel Müdürlükçe” ibaresinin,

e) “Ders kitaplarının ve eğitim araçlarının hazırlanması” başlıklı 8. maddesinin 12. fıkrasının,

f) “Ders kitaplarının ve eğitim araçlarının hazırlanması” başlıklı 8. maddesinde “Dilin kullanımında Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzunun esas alınacağı” ifadesine yer verilmemesi şeklindeki eksik düzenlemenin,

g) 8. maddede, “Temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyici ve her türlü ayrımcılığı reddeden nitelikleri taşıması gereken kitap ve eğitim araçlarında, insan hak ve özgürlüklerini, ayrımcılık yasağına ilişkin herhangi bir içeriğe yer verilmemesine yönelik eksik düzenlemenin,

h) 8. maddesinin 11. fıkrasında “Türkçe, Dil ve Anlatım ile Türk Dili ve Edebiyatı kitaplarının sunumunda, eserin hazırlanmasında kullanılan orijinal metinler dosyası.”  İbaresine yer verilmemesi şeklindeki eksik düzenlemenin,

ı) ‘Panellerin oluşturulması’ başlıklı 18. maddesinde “Panelistlerin görevlendirilmesinin yansız olarak yapıldığını incelemek üzere eğitim ve bilim hizmetleri hizmet kolunda örgütlü sendikalardan, mahalli idareler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından birer temsilci gözlemci olarak katılır.”  cümlesine yer verilmemesi şeklindeki eksik düzenlemenin,

i) 24. maddesinin 1. fıkrasında, “ücretsiz olarak dağıtılır” ibaresine yer verilmemesi şeklindeki eksik düzenlemenin,

iptali ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle Danıştay’da dava açtık.

DAHA FAZLA