Danıştay'dan tarım arazileri için önemli karar

Danıştay 8. Dairesi, Ziraat Mühendisleri Odası'nın (ZMO) tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını öngören tüzük düzenlemesine açtığı davada odayı haklı bularak, iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verdi. Daire, söz konusu düzenlemeyle, “Tarım arazilerinin, farklı plan ve yatırımlar için daha sık ve yaygın olarak amaç dışı kullanıma tahsis edilmesine yol açılacağını” belirtti.15-08-2014 14:40

Rıfat Doğan - İleri

Ziraat Mühendisleri Odası(ZMO)'nın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'na ait “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına ilişkin tüzüğe yönelik açılan davada, tüzüğün dayanağını oluşturan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun "Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı" başlıklı 13. Maddesinin (d) bendindeki; "Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar" düzenlemesinin ve "Tarımsal potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesi ve korunması" başlıklı 14. Maddesinin (b) bendindeki; "Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış faaliyetler" düzenlemesinin, Anayasa`nın "Toprak mülkiyeti" başlıklı 44. maddesine ve "Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması" başlıklı 45. Maddesine aykırı olduğu sonucuna vararak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi`ne (AYM) başvurulmasına karar verdi.

'PLAN VE YATIRIMLARLA İLGİLİ AÇIKLIK YOK'

Danıştay 8. Dairesi tarafından söz konusu düzenlemeyle ilgili şu uyarıları yaptı;

- Kamu yararı kararı alınacak plan ve yatırımların hangi alana ilişkin olacağı yönünde bir açıklık bulunmadığı,

- İlgili bakanlıklar tarafından alınacak bir kamu yararı kararı ile tarım arazilerinin, farklı plan ve yatırımlar için daha sık ve yaygın olarak amaç dışı kullanıma tahsis edilmesine yol açılacağı,
- Yasada mutlak, özel ürün, dikili ve sulu tarım arazisi olarak belirtilen nitelikli arazilerin, tarımsal amacı dışında kullanılabilmesine olanak sağlanacağı,
- Kamu yararı kararı alınacak plan ve yatırımları tamamen ilgili bakanlıkların takdirine bırakmak suretiyle ve yasanın amacı aşılarak, istisnanın kapsamını genişleten bir düzenleme yapıldığı değerlendirmelerine yer verildi.

ODA, 'AYM'DEN İPTAL BEKLİYORUZ'

Konuya ilikin bir açıklama yapan ZMO, “Danıştay 8. Dairesi tarafından AYM`ye taşınan kararın, ZMO'nun bugüne kadar açtığı pek çok davada, dava konusu kararların dayanağı olan "kamu yararı kararının suistimal edilmesine dikkat çekilmesi açısından büyük önem taşıdığını” belirtti.

ZMO, AYM`nin de aynı hassasiyeti göstererek tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına izin veren düzenlemelerinin iptali yönünde bir karar vermesini beklediklerini kaydetti.