Danıştay, Trakya'da termik santrale 'dur' dedi

Gerekçeli kararda “Tüm bu değerlendirmeler ışığında ülkemizin bu eşsiz mekanında, kömüre dayalı termik santral planlamasının doğal çevre için planlarda konulan mekansal ilkelere, planlama esasları ile kamu yararına aykırılık taşıdığı ve dava konusu plan değişikliğinin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır” denildi.23-07-2020 13:03

İleri Haber

Danıştay 6. Dairesi, Çerkezköy’de yapılması planlanan Termik Santral ve Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği için yürütmeyi durdurma kararı aldı.
Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi termik santral yapılması amacıyla ‘enerji üretim alanı’ planlamasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 17 Ekim 2017 tarihinde onaylanan 1/100.000 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı değişikliğinin (F.20 sayılı plan paftası) iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştı.

Danıştay 6. Dairesi’nde 2018/2578 sayılı dosyayla işlem gören davada, Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda 5 Haziran 2013 tarih ve 8 Şubat 2015 tarihlerinde yapılan değişiklikler ve anılan değişiklikler için açılan davalarda daha önce verilmiş olan yargı kararının Trakya Bölgesi Ergene Havzası geneline ilişkin bir ilke karar niteliği taşıdığı, bu bölgede bir plan değişikliği ile termik santral alanı önerisi getirilmesinin bu yaklaşımla ters düştüğü, yargı kararıyla bağdaşmadığı, bu saptamanın hem 1/100.000’lik hem de 1/25.000’lik plan değişikliği için geçerli olduğu kaydedildi.

‘İLKELERE AYKIRI’

“Çerkezköy’de sanayi ve konut gelişiminin bu derece yoğunlaştığı bir yapılı çevrede, yerleşimin kuzeydoğusundaki yeşil ve açık alanların (orman alanının) korunması yönündeki plan kararı sürdürülmeyerek, yapılan davaya konu plan değişikliği işlemleri ile sanayi ve enerji üretim işlevinin orman alanlarının içine de dağınık bir şekilde yayılmasının öngörülmesi şehircilik ve planlama ilkeleri açısından doğru bir planlama yaklaşımı değildir” denilen kararda Çerkezköy’de orman alanları termik santral yapımını öngörülen plan değişikliği işlemlerinin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının ‘bölgenin ülkesel anlamda en büyük potansiyeli olan tarımsal üretimi desteklemek’ ve ‘tarım dışındaki fonksiyonları da bu doğrultuda düzenlemek’ ilkesi; ‘sanayi gelişimini planlarla sınırlandırmak’ ilkesi; ‘koruma kullanma dengesinin sağlanması’ ilkesi; ‘tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması’ ilkesine aykırı olduğu, bu ana ilkeleri zedelediği,  1/100.000 bin ölçekli Çevre Düzeni Planının ana ilkeleriyle bağdaşmayan bir plan değişikliği işleminin söz konusu olduğu kaydedildi.

‘HUKUKA AYKIRI OLDUĞU SONUCUNA ULAŞILDI’

Gerekçeli kararda “Tüm bu değerlendirmeler ışığında ülkemizin bu eşsiz mekanında, kömüre dayalı termik santral planlamasının doğal çevre için planlarda konulan mekansal ilkelere, planlama esasları ile kamu yararına aykırılık taşıdığı ve dava konusu plan değişikliğinin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır” denildi. Söz konusu kararda “17 Ekim 2017 tarihli değişiklik ile konum değişikliği yapılan Çerkezköy Termik Santral alanı planlamasının iptali istenmiştir. Bütün davaların çözümü dosyalar bir bütün olarak ele alınmak suretiyle gerçekleştirilmiştir” denildi.