AYM: Cumhurbaşkanı yasamaya kararname ile müdahale edemez

AYM, 131 CHP'li vekilin açtığı dava hakkında kararını verdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanun metninde değişiklik yapılmasını öngören kuralın yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmedildi.23-07-2020 12:18

İleri Haber

AYM, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanun metninde değişiklik yapılmasını öngören kuralın yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek, iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu’ndaki 131 milletvekilinin açtığı ‘Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1. maddesiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) Sayılı Cetvel’in sonuna eklenen sıraların 7., 104. ve 123. maddelerine aykırılığı’ davası hakkında kararını verdi.

Mahkemenin değerlendirmesinde, Anayasa’nın 104. maddesine göre yürütme yetkisine ilişkin konular dışında CBK ile düzenleme yapılamayacağI belirtildi. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmanın TBMM’nin görev ve yetkileri arasında olduğu ifade edilirken, “Yasama yetkisine ilişkin konular kapsamında kalmaktadır” denildi.
Değerlendirmenin devamında şunlar kaydedildi:

Dava konusu kural 5018 sayılı Kanun’a ekli (I) Sayılı Cetvel’e bazı eklemeler yapmak suretiyle kanun metninde değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Kanunları değiştirmenin TBMM’nin görev ve yetkileri kapsamında bulunduğu ve 6771 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliğiyle bu hususta farklı bir düzenleme öngörülmediği gözetildiğinde kuralın yürütme yetkisine değil yasama yetkisine ilişkin olduğu açıktır. Dolayısıyla kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci cümlesiyle bağdaşmamaktadır.

İPTALİNE KARAR VERİLDİ

AYM, açıklanan nedenlerle kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.