Ankara Barosu'nun genel kurul ertelemesine ilişkin ‘yürütmeyi durdurma’ başvurusu reddedildi

Ankara 5. İdare Mahkemesi, Ankara Barosu'nun genel kurul ertelemesine ilişkin ‘yürütmeyi durdurma’ başvurusunu reddetti.15-10-2020 14:16

Baro genel kurullarının, yasaya aykırı olmasına rağmen salgın bahanesiyle 1 Aralık’a ertelenmesine karşı “yürütmeyi durdurma” davası açan Ankara Barosu’nun talebi reddedildi. Baro, karara itiraz etti.

Baro genel kurulları, İçişleri Bakanlığı’nın “sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklere 1 Aralık'a kadar izin verilmemesi” genelgesi sonrası İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın aldığı kararlarla ertelendi. Ankara Barosu, genel kurulların ertelenmesi işleminin “açıkça hukuka aykırı olduğu" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma davası açtı.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Mahkemenin verdiği kararda, şu ifadeler yer aldı:

“İdari mahkemelerin, idari işlerin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.”

MUĞLA'DA YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI KABUL EDİLMİŞTİ

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı Muğla Barosu’nun genel kurulunun ertelenmesi kararı, mahkeme tarafından ‘yürütmeyi durdurma’ kararıyla kaldırıldı.

Mahkeme kararında şu ifadeler kullanıldı:

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72’nci maddelerinde de salgın hastalıklarla mücadele kapsamında alınacak tedbirler yer almakta, bu tedbirler içinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları genel kurullarının toplantılarını erteleme yetkisi bulunmamaktadır.

Netice itibarıyla, hem Anayasa hem de 1593 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri dava konusu işlem tesisine cevaz vermediği açıktır.

Buna göre, kanunda genel kurul toplantı tarihinin Ekim ayının ilk haftasında yapılması öngörülmesine rağmen, dava konusu idari işlemle genel kurul toplantısının 01/12/2020 tarihine kadar ertelenmesi, kanun hükmüne açıkça aykırılık taşıması nedeniyle, işlem öncelikle bu yönden hukuka uygun görülmemiştir.

Diğer taraftan, geçici olarak kullanımı durdurulan hakkın, Anayasa’nın ikinci kısmında belirtilen temel hak ve hürriyetlere ilişkin olması nedeniyle bu alandaki sınırlamalar ancak kanunla yapılabileceğinden idari bir kurul tarafından bu konuda karar alınması hukuken mümkün değildir.

Bu sebeple, dava konusu işlem bu yönüyle de hukuka uygunluk taşımamaktadır.