3. Köprü ve otoyolu için yağma genelgesi!

Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin hızla tamamlanması için çıkartılan Başbakanlık genelgesi, İstanbul kuzey ormanlarının ölüm fermanı niteliğinde. 26 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın birlikte açması beklenen ve ‘Yavuz Sultan Selim’ adı verilen 3. Köprünün güzergâhını da kapsayan genelgeyle hukuk ve idari sorumluluklar askıya alınıyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasını taşıyan genelgeyle, otoyol projesi ÇED kapsamı dışında bırakılırken, bölgeyi rant yağmasına açacak imar planlarıyla ilgili işlemlerin hızla tamamlanması isteniyor. Orman ve mera alanlarının vasıflarının değiştirilerek ivedilikle tahsis edilmesi talep edilen genelgede, otoyol çalışması sırasında ortaya çıkabilecek olan kültür varlıklarının ‘ayak bağı’ olmaması için tedbirler getiriliyor. 25-08-2016 09:15
Yusuf Yavuz

Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin hızla tamamlanması için çıkartılan Başbakanlık genelgesi, İstanbul kuzey ormanlarının ölüm fermanı niteliğinde. 26 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın birlikte açması beklenen ve ‘Yavuz Sultan Selim’ adı verilen 3. Köprünün güzergâhını da kapsayan genelgeyle hukuk ve idari sorumluluklar askıya alınıyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasını taşıyan genelgeyle, otoyol projesi ÇED kapsamı dışında bırakılırken, bölgeyi rant yağmasına açacak imar planlarıyla ilgili işlemlerin hızla tamamlanması isteniyor. Orman ve mera alanlarının vasıflarının değiştirilerek ivedilikle tahsis edilmesi talep edilen genelgede, otoyol çalışması sırasında ortaya çıkabilecek olan kültür varlıklarının ‘ayak bağı’ olmaması için tedbirler getiriliyor. 

16 maddeden oluşan Başbakanlık Genelgesi, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Köprü dâhil) güzergâhının imara açılması, orman ve mera alanlarının bu vasıflarından çıkarılarak tahsisi, taş ve malzeme ocaklarının açılması, ÇED Yönetmeliğinin uygulanmaması ve tüm bu işlerin de ilgili idareler tarafından acele sonuçlandırılmasını talep ediyor. 

KUZEY ORMANLARINI RANTA AÇACAK İMAR PLANLARI ACELE BİTİRİLSİN

Dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Başbakan Binali Yıldırım imzalı 16 maddelik genelgeye göre otoyol güzergâhındaki imar planı çalışmalarıyla ve bu çalışmalara altlık oluşturacak hâlihazır haritaların üretimi, kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik  etüt raporlarının hazırlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca en kısa zamanda sonuçlandırılacak.

ORMAN VE MERA ALANLARI TAŞ OCAKLARINA TAHSİS EDİLECEK

Otoyol projesinin yapımı için gerekli olan taş-kum ve çakıl ocaklarıyla ilgili kamulaştırma, üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi için gereken işlemlerin acele sonuçlandırılması istenen genelgeyle ayrıca şu iş ve işlemlerin hızla yerine getirilmesi talep ediliyor:

‘KGM’YE İSTEDİĞİ ARAZİLER HIZLA VERİLSİN’

“Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile ormanlık alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların KGM'nin talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak, devir veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütülebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecek.

‘KAMULAŞTIRMA DAVALARI KISA SÜREDE SONUÇLANSIN’

Kamulaştırmalar için Kamulaştırma Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca açılan bedel tespit ve tescil davalarının kısa sürede neticelenebilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacak, kamulaştırılacak taşınmazların değer tespitine yönelik KGM'nin ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli özen gösterilerek en kısa zamanda gönderilecek.

BÜYÜK YIKIM ÇED’DEN MUAF TUTULACAK

Projenin gerçekleştirilmesi için gereken tesislerin çevresel etki değerlendirmeleri yapılırken projenin 7 Şubat 1993'ten önce yatırım programına alınmış olması durumu ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 25 Mart 2015 tarihli kararı dikkate alınacak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden muafiyet hususu buna göre değerlendirilecek.

‘KÜLTÜR VARLIKLARI AYAK BAĞI OLMASIN’

Güzergâh kapsamındaki veya yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkacak taşınır veya taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarına konu buluntulara rastlanması durumunda, durum, ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilecek ve kurullar konuyu gündemine ivedilikle alacak. Bu konudaki kurul çalışmalarına, sadece üyelere konu hakkında bilgi vermek üzere KGM teknik elemanları da çağrılacak, çalışmaların projenin özellikleri de dikkate alınarak, gecikmesine meydan verilmeden yapılması sağlanacak.

KUZEY MARMARA OTOYOLUNA ÖNCELİK VERİLECEK

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, etkileşim halinde olduğu veya etkileşime girebileceği diğer projelere göre öncelik teşkil edecek. Güzergâhın geçtiği yerlerdeki mülki ve idari yöneticilerle ilgili idarelerin taşra birimleri, kamulaştırılması yapılan taşınmaz malların maliklerinin ve adreslerinin tespitinde gecikmeye mahal verilmeyecek şekilde yardımcı olacak.

ASKERİ ALANLARDA KAMULAŞTIRMA İŞLERİ HIZLA TAMAMLANACAK

Askeri alanlarda çalışma (proje ve kamulaştırma planları) yapmak için gerekli izin süreçleri seri bir şekilde tamamlanacak, çalışmaların tamamlanabilmesi için verilecek müsaadenin işlemlerin gerektirdiği süreleri ihtiva etmesine özen gösterilecek.

KGM’YE GÖRÜLMEMİŞ YETKİLER VERİLECEK

Projeyle ilgili her türlü plan, proje, yapım ve detay çalışmaları sırasında iş ve işlemlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için KGM merkez birimlerine, Karayolları 1. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü ile KGM'nin görev ve yetki vereceği diğer taşra birimlerine, idare adına iş yapan yüklenici ve alt yüklenicilere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valilikler tarafından mevzuatı gereğince gerekli yardım ve destek sağlanacak.”