Danıştay AKP’li belediyenin ‘Gölet Projesi’ne dur dedi: ‘Bu kadar yetki tek adama verilmez’

Başakşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen ‘Gölet Projesi’ne Danıştay dur dedi. Durdurma kararında Başakşehir Belediye Başkanı'na verilen satış yetkisi ‘sınır ve kapsamı açıkça ortaya konulmamış’ olarak değerlendirildi.04-05-2017 13:22
Tuğba Özer

AKP’li Başakşehir Belediyesi ilçenin nadir yeşil alanlarından biri olan Bahçeşehir Gölet bölgesini hasılat paylaşımı ile satışa çıkarmıştı. 

Danıştay 8.Dairesi Başakşehir Belediye Meclisi'nin Gölet'in satılmasına yol açan Belediye Başkanına verilen Göleti'i satma yetkisinin ve Gölet'in satılması işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme kararında, Belediye Meclisi'nin bu yönde bir karar verme yetkisinin bulunmadığını, taşınmaz satma yetkisinin Belediye Başkanı'na devredilemeyeceğini belirterek, aleyhte karar veren İstanbul 6.İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu. 

BELEDİYE BAŞKANINA PROTOKOL İMZALAMA KONUSUNDA SINIRSIZ YETKİ

Kararda şöyle dendi:

“Olayda her ne kadar mülkiyetli davalı belediyeye ait olan 1/1000 ölçekli imar planında ‘gölet spor, turizm ve rekreasyon’ alanında kalan 607 ada, 2,5,6,7,8,9,10 sayılı parsellerde imar hakkı kullanılarak yapılacak taşınmazların Rekreasyon ve Daire İslahı Projesi kapsamında, hasılat paylaşımı yöntemiyle satılmasına belediye meclisinde karar verilip belediye başkanının ise sadece bu hususta protokol imzalama yetkisi tanınmış ise de imar planında kamusal hizmete ayrılı parsellerde yapılması düşünülen taşınmazların neler olduğu belirtilmeksizin ve protokol imzalama konusunda verilen yetkinin sınır ve kapsamı açıkça ortaya konulmaksızın tesis edilen dava konusu işlemin belediye meclisine ait olan taşınmaz satışı konusundaki yetkinin belediye başkanına devri mahiyetinde olduğu sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda yasal düzenlemede açıkça yetki devrine olanak tanıyan bir hükme yer verilmediği halde dava konusu Belediye Meclis kararı ile yetki devri yapılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”